SGS

SGS Smart Substrates

SGS – LS

Suitable for home garden

SGS-D45

For cucumber, gourd, zucchini, bitter melon, squash, melon

1kg compressed coconut fiber

When extracting the volume equivalent to 15 liters of conventional coir

SGS-D10

Sản phẩm SGS-D10 Phù hợp ươm cây con, thời gian kiểm soát dinh dưỡng 10-15 ngày.

SGS-D25

Sản phẩm D25 Phù hợp cây ngắn ngày, cây rau màu, trồng dặm... Kiểm soát dinh dưỡng 20-30 ngày .

XƠ VỪA KHỐI 5Kg

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Nông Nghiệp Thông Minh SGS xin gửi đến bà con nông nghiệp và các doanh nghiệp đang sản xuất nông nghiệp một sản phẩm hữu ích, tiện lợi, dễ sử dụng và đạt hiệu quả cao đó là Xơ dừa Khối.

Powered by nopCommerce